top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Cykl Poradyczne PapióryOpinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się . Papiór dość złożony, że tak napiszę. Dlatego poświęcę mu parę postów, aby rzetelnie i po polskiemu Wam to opisać ;)


Przypomnę Wam, że specyficzne trudności w uczniu się czyli dysleksja rozwojowa dotyczy Agentów w tzw. normie intelektualnej. Mają jednak Oni problemy w uczeniem się, które związane są z Ich funkcjnowaniem percpecyjno- motoryczno-poznawczym.


A teraz konkretnie skupie się na zasadach diagnozowania i wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Przejdę więc do konkretów ! ;)


Po pierwsze primo diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się przeprowadza się w czasie, gdy Agent jest w okresie nauczania na tzw. II etapie edukacyjnym czyli w klasie od IV do VIII.


Po drugie primo w klasach I-III diagnozy "ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się" dokonuje pedagog szkolny. Jednak zostaje ona potwierdzona przez Poradnię podczas diagnozy, gdy Agent jest w klasach IV-VIII.


Po trzecie primo przeprowadza się diagnozę ryzyka dysleksji w Poradni Agentów 5 czy 6- letnich i Agentów chodzących do młodszych klas I-III tylko wtedy, gdy będzie taki wniosek, w którym będzie zaznaczone, że pedagog szkolny czy nauczyciel podejrzewa ryzyko występowania u Agenta specyficznych trudności w uczeniu się.


Po czwarte primo żeby nastąpiło wydanie opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się trzeba udokumentować, że odbywa się praca własna z Agentem nad jego trudnościami.


Po piąte primo opinia, w której jest diagnoza dotycząca specyficznych trudności w uczeniu się jest ważna od momentu jej wydania do momentu ukończenia edukacji szkolnej.


Po szóste primo Agentowi z opinią o specyficznych trudnościach przysługuje :


*pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

*dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego psychofizycznych możliwości i edukacyjnych potrzeb

*dostosowanie sprawdzianów i egzaminów ( w tym matury)- zgodnie z zasadami CKE

*w przypadku głębokiej dysleksji rozwojowej Agent może być zwolniony z nauki drugiego języka

* Rodzice/ opiekunowie lub Agenci pełnoletni muszą dostarczyć wniosku dyrektora placówki dotyczącego zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną ( dotyczy to Agentów klas VII- VIII i Agentów ze szkół ponadgimnazjalnych ).


Mam nadzieje, że choć trochę po polskiemu przybliżyłam Wam zasady diagnozowania i wydawania tego papióru. W następnym poście z tego cyklu przybliżę Wam papióry, które trzeba mieć, żeby mógł powstawać ten papiór ;).


Źródełko : Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych i Rozporządzenie MEN z dnia 9 lipca 2020 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2020 poz. 1280


0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page