top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Poradyczne Papióry- opiniaCzas na opinie ppp. Nie mniej ważny dokument :) Co zawiera ? Na jakiej podstawie jest wydawany ? Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy już ten papiór dostaniemy do ręki ? Jakie są jej rodzaje ? Sprawdźcie sami ! :)


Przecudnej urody ustawa MEN z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743) to właśnie

ona określa w jakich sprawach poradnie opiniują :)


Co więc zawiera ten papiór i na co zwrócić uwagę ?


*oznaczenie poradni wydającej opinię


*numer opinii


*datę wydania opinii


*podstawę prawną wydania opinii


*imię i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, numer PESEL, datę i miejsce, urodzenia, miejsce zamieszkania


*nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy), do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza


*określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia i opis mechanizmów, które wyjaśniają funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii


*stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie


*wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem


*wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu


*imiona i nazwisko oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię


*podpis dyrektora poradni


Czas wydania ?


Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku


Rodzaje opinii


Poradnie opiniują w różniastych sprawach dotyczących wychowania i edukacji. Poniżej macie wykaz w jakich sprawach min. ją się wydaje :


*odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego


*spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą


*zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego


*objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej


*opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji)


*dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia


*udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki


*przyjęcia ucznia klas 7-8 do oddziału przysposabiającego do pracy


*przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia


*udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli Szkoły Podstawowej i nie mających 16 lat, którzy ukończyli Szkołę Podstawową, oraz osób nie mających 16 lat, którzy nie ukończyli Szkoły Podstawowej, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu


*opinie dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych


*objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu


*objęcie ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce


*inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka/ucznia/wychowanka


Piguła opiniowa gotowa :)
2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page