top of page
Cennik

Pierwszorazowa konsultacja specjalistyczna 

250 zł/1 godzina                                                              
 

ZABURZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

Wstępna diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego dziecka poniżej 4 r.ż. (2-3 r.ż.) dokonywana za pomocą wystandaryzowanych narzędzi: autorskiego Kwestionariusza Rozwoju Neuropercepcyjnego, Kwestionariusza Obserwacji Cech Neuropercepcyjnych

600 zł/3 spotkania 45-60 minut  i pisemny opis badania oraz Indywidualny Program Domowy wraz z Sensorycznymi Zaleceniami

 

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego dziecka powyżej 4 r.ż. dokonywana za pomocą wystandaryzowanych narzędzi: autorskiego Kwestionariusza Rozwoju Neuropercepcyjnego, Kwestionariusza Obserwacji Cech Neuropercepcyjnych, oraz Prób Klinicznych Cech Neuropercepcyjnych

500 zł/ 3 spotkania 45-60 minut i pisemny opis badania oraz Indywidualny Program Domowy wraz z Sensorycznymi Zaleceniami

                                                         

Terapia Neuropercepcyjna

150zł/50 minut

PSYCHOLOGIA

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży, dorosłych

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania

Diagnoza różnicowa w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) testem ARSR

550 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) przeprowadzona za pomocą Kwestionariuszy Conners 3

500 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Badanie psychologiczne poziomu funkcjonowania intelektualnego przeprowadzona za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci

i Młodzieży

500 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza Psychologiczno- Pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia,

dyskalkulia) przeprowadzona za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz diagnozy pedagogicznej

500 zł/ 4 spotkania i pisemny opis badania 

Badanie zagrożenia ryzykiem dysleksji dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przeprowadzone za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju

Dzieci i Młodzieży

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka przeprowadzone za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci i Młodzieży

500 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza w kierunku depresji dzieci i młodzieży

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza w kierunku mutyzmu wybiórczego

450 zł/ 4 spotkania i pisemny opis badania 

 

Terapia psychologiczna

150 zł/ 50 minut

Psychoterapia dzieci i młodzieży

150 zł/ 50 minut

Terapia behawioralno-poznawcza CBT (m.in. dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zachowaniami

opozycyjno-buntowniczymi) 

150 zł/ 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych

150 zł/ 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / ADHD 

150 zł/ 50 minut

 

 

PEDAGOGIKA  

Diagnoza testem PEP-R                                                                                                                                                                                                   

450 zł/  3 godz. i pisemny opis badania                

 

Diagnoza testem AAPEP                                                                                                                                                                                           

450 zł/ 3 godz. i pisemny opis badania    

Diagnoza pedagogiczna             

450 zł/ 2 godz. i pisemny opis badania

Diagnoza pedagogiczna pod kątem gotowości szkolnej                                                       

450 zł/ 2 godz. i pisemny opis badania 

Badanie lateralizacji       

450 zł / 1 godz. i pisemny opis badania

Terapia pedagogiczna         

150zł/ 50 minut

Trening koncentracji uwagi                                                                                                     

150zł/ 50 minut

 

                                                                                                                                   
Obserwacja dziecka w placówce                                                                                                

200 zł/ 60 minut obserwacji  i pisemna opinia                                                                                                                                          

TYFLOTERAPIA/ TERAPIA WIDZENIA 

Funkcjonalna diagnoza widzenia u małych dzieci- do 4 r.ż.                                              

450zł/ 2 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania                                                                                                                                        

Sensomotoryczna diagnoza widzenia u dzieci powyżej 4 r. ż.                                           

450zł/ 3 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania                                                                                                                                                  

Tyfloterapia/terapia widzenia                                                                                                   

150zł/ 50minut

TERAPIA RĘKI I ZABURZEŃ MOTORYKI MAŁEJ 
Diagnoza i ocena funkcjonalna ręki                                                                                        

450zł/ 2 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej              

150zł/50 minut

KOMUNIKACJA 

Konsultacja dotycząca komunikacji wspomagającej i alternatywnej       

200 zł/ 50 minut                          

Terapia komunikacja AAC (wspomagającej i alternatywnej) dla dzieci niemówiących   

180zł/ 50 minut

 

 

MEDIACJE 

Mediacje rodzinne i cywilne                                                                                                       

300zł/ 60 minut

SZKOLENIA 

Szkolenia Rad Pedagogicznych                                                                                            

Cena do indywidualnego ustalenia                                  

Szkolenia/ warsztaty dla rodziców, nauczycieli, specjalistów 

Cena do indywidualnego ustalenia                                  

 

 

Każdorazowo po zajęciach przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem/opiekunem dotycząca funkcjonowania i zachowania dziecka.

Również w Naszej Poradni jest możliwość wystawiania faktur za konsultacje, diagnozy i terapie.

bottom of page