Cennik

Pierwszorazowa konsultacja specjalistyczna 

160 zł/50 minut                                                                            
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Wstępna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka poniżej 4 r.ż. (2-3 r.ż.) dokonywana za pomocą wystandaryzowanych narzędzi

Obserwacji Klinicznej, Testów  SIPT - Sensory Integration and Praxis Tests  wraz z badaniem funkcji wzrokowych, węchowych, słuchowych, a także zawierająca dane z Kwestionariusza  Rozwoju Sensomotorycznego

400 zł/3 spotkania 45-60 minut  i pisemny opis badania oraz Indywidualny Program Domowy wraz z Dietą Sensoryczną

 

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka powyżej 4 r.ż. dokonywana za pomocą wystandaryzowanych narzędzi międzynarodowych Testów Południowo-Kalifornijskich oraz Testów  SIPT - Sensory Integration and Praxis Tests  wraz z badaniem funkcji wzrokowych, węchowych, słuchowych ,a także zawierająca dane z Kwestionariusza  Rozwoju Sensomotorycznego

400 zł/ 3 spotkania 45-60 minut i pisemny opis badania oraz Indywidualny Program Domowy wraz z Dietą Sensoryczną

                                                         

Terapia Procesów Integracji Sensorycznej             

110zł/50 minut

Diagnoza Odruchów Pierwotnych                                                                                               

400zł/ 2 spotkania 45 minut  i pisemny opis badania                                                                                                                                             

Wizyta kontrolna w terapii Odruchów Pierwotnych                                                               

150zł/45 minut

Diagnoza Integracji Bilateralnej                                                                                                   

350zł/ 2 spotkania 45 minut  i pisemny opis badania                                                                                                                                                         

Integracja Bilateralna -terapia                                                                                                    

110 zł/ 50 minut

 

TERAPIA TAKTYLNA 

120 zł/ 50 minut

 

TRENING JEDZENIA I NEOFOBII ŻYWIENIOWEJ ( DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ KARMIENIA I JEDZENIA )

Diagnoza przeprowadzana przez psychologa i terapeutę integracji sensorycznej i odruchów pierwotnych

500zł/ 3 spotkania 45 minut i pisemny opis badania

Trening karmienia i neofobii żywieniowej- terapia

120zł/ 50 minut

PSYCHOLOGIA

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży, dorosłych

350 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania

Diagnoza różnicowa w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) testem ARSR

550 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat

350 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) przeprowadzona za pomocą Kwestionariuszy Conners 3

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Badanie psychologiczne poziomu funkcjonowania intelektualnego przeprowadzona za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci

i Młodzieży

500 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza Psychologiczno- Pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia,

dyskalkulia) przeprowadzona za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz diagnozy pedagogicznej

500 zł/ 4 spotkania i pisemny opis badania 

Badanie zagrożenia ryzykiem dysleksji dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przeprowadzone za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju

Dzieci i Młodzieży

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka przeprowadzone za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci i Młodzieży

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza w kierunku depresji dzieci i młodzieży

450 zł/ 3 spotkania i pisemny opis badania 

Diagnoza w kierunku mutyzmu wybiórczego

450 zł/ 4 spotkania i pisemny opis badania 

 

Terapia psychologiczna

120 zł/ 50 minut

Psychoterapia dzieci i młodzieży

120 zł/ 50 minut

Terapia behawioralno-poznawcza CBT (m.in. dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zachowaniami

opozycyjno-buntowniczymi) 

120 zł/ 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych

120 zł/ 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / ADHD 

120 zł/ 50 minut

 

 

PEDAGOGIKA  

Diagnoza testem PEP-R                                                                                                                                                                                                   

400 zł/  3 godz. i pisemny opis badania                

 

Diagnoza testem AAPEP                                                                                                                                                                                           

400 zł/ 3 godz. i pisemny opis badania    

Diagnoza pedagogiczna             

400 zł/ 2 godz. i pisemny opis badania

Diagnoza pedagogiczna pod kątem gotowości szkolnej                                                       

350 zł/ 2 godz. i pisemny opis badania 

Badanie lateralizacji       

350 zł / 1 godz. i pisemny opis badania

Terapia pedagogiczna         

120zł/ 50 minut

Trening koncentracji uwagi                                                                                                     

120zł/ 45 minut

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne   

120zł/ 50 minut                                                                                      

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze                                                                                     

120zł/ 50 minut

Rewalidacja                                                                                                                                   

100zł/ 50 minut

 

Poradnictwo wychowawcze                                                                                                       

250zł/ 50minut i pisemny indywidualny plan pracy z dzieckiem                                                                                                                                                 
Obserwacja dziecka w placówce                                                                                                

150 zł/ 60 minut obserwacji  i pisemna opinia                                                                                                                                          

Zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole                                                                                                               

120 zł/ 50 minut 

TYFLOTERAPIA/ TERAPIA WIDZENIA 

Funkcjonalna diagnoza widzenia u małych dzieci- do 4 r.ż.                                              

350zł/ 2 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania                                                                                                                                        

Sensomotoryczna diagnoza widzenia u dzieci powyżej 4 r. ż.                                           

350zł/ 3 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania                                                                                                                                                  

Tyfloterapia/terapia widzenia                                                                                                   

120zł/ 50minut

TERAPIA RĘKI I ZABURZEŃ MOTORYKI MAŁEJ 
Diagnoza i ocena funkcjonalna ręki                                                                                        

350zł/ 2 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej              

120zł/50 minut

KOMUNIKACJA 

Konsultacja dotycząca komunikacji wspomagającej i alternatywnej       

160 zł/ 50 minut                          

Terapia komunikacja AAC (wspomagającej i alternatywnej) dla dzieci niemówiących   

130zł/ 50 minut

EEG- BIOFEEDBACK

Diagnoza kwalifikująca do terapii EEG- Biofeedback                                                            

350zł/ 2 spotkania 40-60 minut i pisemny opis badania  

Terapia EEG-Biofeedback                                                                                                          

110zł/ 50 minut

TERAPIA BEHAWIORALNA 

Diagnoza kwalifikująca do terapii behawioralnej                                                               

350zł/ 3 spotkania 40-60minut i pisemny opis badania                                                                                                                                                        

Terapia                                                                                                                                            

120zł/ 30-40 minut

MUZYKOTERAPIA 

Muzykoterapia indywidualna                                                                                                    

110zł/ 50 minut

Muzykoterapia grupowa                                                                                                              

90zł/ 40 minut

MEDIACJE 

Mediacje rodzinne i cywilne                                                                                                       

300zł/ 60 minut

SZKOLENIA 

Szkolenia Rad Pedagogicznych                                                                                            

Cena do indywidualnego ustalenia                                  

Szkolenia/ warsztaty dla rodziców, nauczycieli, specjalistów 

Cena do indywidualnego ustalenia                                  

 

Wydawanie o dziecku będącym w terapii                                                                                 

150 zł 

 

Każdorazowo po zajęciach przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem/opiekunem dotycząca funkcjonowania i zachowania dziecka.

 

W wyjątkowych sytuacjach spotkania diagnostyczne są możliwe w weekendy oraz / lub w domu pacjenta (cena ustalana indywidualnie).

Również w Naszej Poradni jest możliwość wystawiania faktur za konsultacje, diagnozy i terapie.