top of page
Terapie

      Wykaz terapii, które prowadzimy

w naszej poradni  

 

Terapia Integracji Sensorycznej

Dla kogo?
Metoda integracji Sensorycznej (SI) to terapeutyczna oraz profilaktyczna metoda służąca do pracy z
dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Autorkę tej metody jest dr Jean Ayres – psycholog i terapeuta zajęciowy.


Na czym polega terapia ?
Teoria związana z Integracją Sensoryczną bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurobiologicznego dziecka. Wtedy, kiedy zaczynają się kształtować układy zmysłów.
Właściwy rozwój zmysłów ( organów zmysłów oraz percepcji sensorycznej) to niezbędność i warunek istotny dla prawidłowego rozwoju dziecka, jego samopoczucia, zachowania, funkcjonowania, uczenia się, bez zaburzeń i różnego rodzaju dysfunkcji.


Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu terapii metodą Integracji Sensorycznej :
dziecko jest zbyt powolne, nieśmiałe czy też wyciszone

• dziecko stroni od zabawy na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, może mieć też chorobę lokomocyjną
• dziecko ma zbyt małą sprawność ruchową, ma trudności w jeździe na rowerze
• dziecko ma trudności z samoobsługą:

-trudności w ubieraniu się, zapinaniu guzików, zamków, wiązaniu butów
• dziecko częściej niż inne dzieci przewraca się, upada, upuszcza lub psuje rzeczy
• dziecko unika zabaw z masami plastycznymi za pomocą rąk np. plastelina, ciastolina, piankolina ,piasek, glina, farby
• dziecko ma trudność w zabawach manipulujących, takich jak cięcie nożyczkami, rysowanie
• dziecko ma wadę wymowy, czy też opóźniony rozwój mowy
• dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu
• dziecko ma trudności z koncentracją uwagi
• dziecko nie chce jeść , lub je w sposób niezauważalny, brudząc przy tym ubranie
• dziecko niewłaściwe reaguje na pojawiające się bodźce : dotykowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe.

Pamiętajcie ! 

Terapia integracji sensorycznej powinna być poprzedzona diagnozą procesów integracji sensorycznej !

Neurokinezjologiczna Terapii Taktylna metodą S. Masgutovej MNRI

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży z :

• porażeniem mózgowym

• autyzmem

• nadpobudliwością psychoruchową ADHD

• lękami i fobiami

• zaburzeniami regulacji emocjonalnej, w tym z występującymi zachowaniami agresywnymi

• trudnościami w nauce

• opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego

• zaburzonego rozwoju mowy.

Na czym polega terapia ?

To rodzaj masażu, a także stymulacji skóry, który ma na celu pobudzić oraz przygotować jej receptory do właściwego i prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno- motorycznych, które to pochodzą z otoczenia. Ma na celu również aktywizować rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego. 

Wpływa na świadomość ciała i reguluje zaburzenia związane z odbiorem bodźców dotykowych. Ma swoje zastosowanie również jako metoda relaksacyjna, oraz wspomaga terapię osób dorosłych.

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju, funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej, intelektualnej oraz kształtowania się osobowości.

Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu terapii neurotaktylnej :

Gdy zauważasz u swojego dziecka :

• nieprawidłowy odbiór stymulacji dotykowej  - dotyk nieprzyjemny, niekomfortowy / mocniej i więcej/ nie reaguje na bodźce dotykowe

• przesadną reakcje na ból lub  nagłe dotknięcie

• nie lubi się brudzić

• unika używania rąk i manipulacji nimi

• częste wkładanie przedmiotów i rąk do buzi

• drapie się, gryzie, szczypie, ciągnie za włosy, gryzie

• pcha, pociera ciałem o przedmioty, osoby, ściany

Integracja Bilateralna 

Dla kogo ?

Terapia jest wskazana dla :

dzieci i dorosłych mających trudności z :

• koordynacją obustronną

•orientacją przestrzenną

•rozróżnianiem stron prawo-lewo

•przekraczaniem linii środkowej ciała

•nieustaloną lateralizacją

•wykonywaniem ruchów sekwencyjnych

•pamięcią i koncentracją uwagi

•nauką szkolną

•nadpobudliwością psychoruchową

•świadomością ciała 

Na czym polega terapia ?

Integracja Bilateralna to metoda terapeutyczna, której celem jest doskonalenie współpracy pomiędzy półkulami mózgowymi. Dotyczy sytuacji,

w której dany ruch wykonywany jest przez jedną ze stron, niezależnie od ruchów drugiej strony, a także podczas wykonywania wielu sekwencji ruchowych przez obydwie części ciała. 

Dzięki odpowiednio dobranym i modyfikowanym ćwiczeniom ruchowym, dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe, a także wiedzą,

w jakiej pozycji znajduje się ich ciało w przestrzeni, oraz poznają jego schemat. IB pozytywnie wpływa na układa zarówno ruchowy, jak i poznawczy.

Pamiętajcie ! 

Terapia integracji bilateralnej powinna być poprzedzona diagnozą !

Integracja odruchów pierwotnych
Dla kogo ?
Terapia jest wskazana dla :

• dzieci z dysleksją, dysortografią, dyspraksją
• dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
• dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w tym dzieci z ADHD
• dzieci z zaburzoną koordynacją
• dzieci mającymi trudności w pisaniu i/lub w czytaniu
• dzieci z dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
• dzieci ze spektrum autyzmu
• dzieci z obniżoną sprawnością percepcyjną ( wzrokową, słuchową)
• dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
• dzieci z nadwrażliwością emocjonalną
• dzieci z podwyższonym działaniem stresu- odruch MORO przetrwały

• dzieci nieśmiałych.

Jak wygląda terapia ?

Terapia ma celu usprawnienie umiejętności niezbędnych dla efektywniejszego uczenia się. Jej fundament stanowią naturalne wzorce ruchowe, które to wykonuje każde dziecko, które się rozwija podczas 1 roku życia.

Trening Jedzenia i Neofobii Żywieniowej

Trening wprowadzamy wówczas, gdy :

 • dziecko przejawia niedowagę/niedostateczny wzrost

 • dziecka ma inne wskazania medyczne – znaczący niedobór witamin, mikro lub makroelementów

 • występuje konieczność dokarmiania dziecka za pomocą kroplówki lub sądy żołądkowej

 • dziecko ma ograniczoną dietę

 • występują zaburzenia zachowania podczas posiłków

 • ma miejsce dezorganizacja życia rodzinnego podczas wyjazdów, spożywania posiłków w innych miejscach niż w domu.

Jakie zachowania powinny zaniepokoić rodziców przed wykonaniem diagnozy i rozpoczęcia Treningu Karmienia i Neofobii Żywieniowej :

 • u dzieci do 6 miesiąca życia – wyginanie lub drętwienie ciała podczas karmienia, wzmożone kasłanie i krztuszenie się, brak czujności podczas karmienia, czas karmienia przedłużający się do ponad 30 minut, częste wypluwanie pokarmu, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, niedowaga

 • u dzieci powyżej 6 miesiąca życia – kłopoty w akceptowaniu nowych tekstur jedzenia, wydłużający się czas jedzenia do ponad 30 minut, nadmierne wyciekanie płynów i pokarmów z buzi, napychanie buzi jedzeniem, kaszel, krztuszenie się lub wymiotowanie w trakcie lub po posiłkach.

 

Terapia Psychologiczna 

Nasza Poradnia prowadzi terapie psychologiczne dla dzieci, borykających się z różnego rodzaju problemami.

Nasze spotkania mają, zazwyczaj jasno określone cele, które mają za zadanie  pomóc najmłodszym w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Cele terapii psychologicznej to :

 • wspieranie umiejętności dziecka i budowanie w nim poczucia pewności siebie

 • rozwój kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami z rówieśnikami

 • pomoc w zrozumieniu sytuacji szczególnie trudnych dla każdego, a szczególnie młodego człowieka – w tym chociażby śmierci, choroby, traumy i innych tego typu doświadczeń

 • stymulowanie rozwoju poznawczego oraz emocjonalnego.

Jak wygląda terapia ?

Terapia psychologiczna ma jasno określoną liczbę spotkań, czyli sesji. To regularnie organizowane spotkania (trwające  do 50 minut), które prowadzone są przez tego samego terapeutę. Ich częstotliwość najczęściej zależy od potrzeb pacjenta oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego celu.
Zazwyczaj każdy cykl terapeutyczny rozpoczyna się od spotkań wstępnych, podczas których przeprowadza się diagnozę oraz poznaje osobowość oraz problemy małego pacjenta. W razie potrzeby przeprowadza się rozmowy z rodzicami dziecka. Podczas tych spotkań wstępnych ustala się także cele spotkań.

 

Psychoterapia indywidualna i grupowa w nurcie CBT

Cele terapii psychologicznej to :

aPsychoterapia poznawczo–behawioralna zwana także terapią kognitywno–behawioralną (cognitive–behavioral therapy – CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań.

Na czym polega terapia ?

Terapia ta charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta/pacjenta. Można powiedzieć że w ramach terapii poznawczo–behawioralnej terapeuta i klient/pacjent działają jak zespół badawczy i wspólnie poszukują nieoptymalnych sposobów myślenia, czucia i zachowania się oraz sposobów najskuteczniejszej i najlepszej dla klienta/pacjenta ich zmiany.

Terapia Pedagogiczna 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci doświadczających trudności w uczeniu się oraz dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi.


To zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym lub wyrównawczym. W ich skład wchodzą specjalistyczne i długoterminowe oddziaływania, ukierunkowane na potrzeby rozwojowe dziecka oraz jego deficyty.
Zajęcia odbywają się, co najmniej raz w tygodniu. Często przyjmują formę zabawy, aby były atrakcyjne dla dziecka. Dzięki temu zwiększa się jego chęć i motywacja do nauki, a samoocena podnosi się.


Dla kogo?
Indywidualna terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 16 roku życia.
Jest ukierunkowana na usprawnianie funkcji wzrokowo – przestrzennych, słuchowo językowych, a także rozwijanie umiejętności niezwykle przydatnych w efektywnej nauce.


Jest przeznaczona dla przedszkolaków i uczniów, którzy :
• posiadają lub są zagrożeni posiadaniem specyficznych trudności w uczeniu się min. dysleksja, dysgrafia, dysortografia
• mają obniżony potencjał poznawczy
• doświadczają niepowodzeń w nauce.

 

 

Terapia pedagogiczna dziecka z zaburzeniami w rozwoju
Są to zajęcia, które są ukierunkowane na rozwój umiejętności adekwatnych dla danego etapu rozwoju dziecka. W skład, których wchodzą:
• funkcje poznawcze
• motoryka mała
• kompetencje społeczne
• kompetencje emocjonalne,
które są niezbędna dla efektywniejszego funkcjonowania dziecka w przyszłości w placówkach przedszkolnych i szkolnych.


Dla kogo ?
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci :
• z zaburzeniami w rozwoju
• z różnego typu niepełnosprawnościami
• z grup ryzyka :

-nieharmonijny rozwój
-obciążenia okołoporodowe
-obciążenia chorobowe

-obciążenia genetyczne
-obciążenia środowiskowe.


Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu terapii pedagogicznej :
• Trudności grafomotoryczne :
-problemy z trzymaniem ołówka, zbyt mocnym/ słabym nieprawidłowym napięciem, niewłaściwy chwyt, trudności w rysowaniu szlaczków, kolorowaniu, pisaniu.


• Trudności z rozpoznawaniem liter oraz cyfr :
-trudności z głoskowaniem, sylabizowaniem, czytaniem prostych paroliterowych wyrazów.


• Trudności związane z liczeniem :
-nieprawidłowe przeliczanie, w tym na materiale konkretnym typu klocki.


• Trudności z kategoryzacją i podziałem przedmiotów wg kategorii.


• Trudności sekwencyjne np. w układaniu czerwony klocek- niebieski klocek- biały klocek.


• Niski poziom myślenia logicznego, abstrakcyjnego, przyczynowo-skutkowego.


Zaburzona motoryka mała:
-ruchy drobne, przesypywanie, przenoszenie, chwyt pęsetowy, niewłaściwe napięcie mięśniowe.


• Zaburzona koordynacja wzrokowo- ruchowa:
-trudności w dostrzeganiu podobieństw/różnic, przyporządkowywaniem elementów, łączeniem punktów, rysowaniem z pamięci.


• Zaburzona orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni :
-trudności we wskazaniu ust, czoła
-trudności we wskazaniu kierunków min. obok, przed, nad, za, pomiędzy, na.


• Brak znajomości definiowania i znaczenia słów:
-np. co to jest łóżko, tulipan, muzeum.


• Niski poziom wiedzy ogólnej:
- trudności w określeniu swoich danych, adresu, nazwy kraju.


• Trudności z rozpoznawaniem, określaniem i wyrażaniem emocji.


• Trudności adaptacyjne, wymagające współpracy.


• Niski poziom kontroli emocji:
-agresja, płacz, krzyk w różnych sytuacjach.

 

Pamiętajcie !

Terapia pedagogiczna powinna być poprzedzona diagnozą przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka.

 

 

Trening koncentracji uwagi
Dla kogo ?
Odpowiedni dla dzieci i młodzieży w tzw. „normie rozwojowej”, którzy mają trudności w zakresie koncentracji uwagi, co utrudnia im prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu, bądź w szkole i nabywanie nowych umiejętności, oraz wiedzy.

Na czym polega terapia ?
W ramach treningu koncentracji uwagi dziecko :
•ćwiczy zdolność skupiania uwagi


•rozwija umiejętności podtrzymywania uwagi na wskazanej aktywności/czynności przez określony czas


•nabywa wiedzę, która dotyczy organizowaniu pracy własnej w sposób, który jest sprzyjający skupieniu się.

Częstotliwość uczęszczania na terapie :
6 miesięcy- trening krótkoterminowy- przy bardzo znikomych trudnościach dziecka
12 miesięcy- trening średnioterminowy – przy umiarkowanych trudnościach dziecka
do 2 lat- trening długoterminowe- przy znacznych trudnościach dziecka.

Czas trwania treningu to 45 minut.

 

Częstotliwość spotkań – ustala terapeuta.

Monitorowanie postępów dziecka :
Jest możliwe po kilku treningach.

Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu Treningu Koncentracji Uwagi :
• dziecko ma widoczne trudności w koncentracji uwagi, nie skupia się na szczegółach popełnia również błędy niezauważalne
• dziecko ma trudności w skupieniu się przez dłuższych czas na wykonywaniu zadania
• dziecko sprawia wrażenie, nieobecnego, nie słuchającego Waszych słów
• dziecko nie kończy rozpoczętych prac, a zadania wypełnia w sposób niedokładny
• dziecko ma trudności z organizacją pracy własnej oraz swobodnych aktywności
• dziecko niezbyt chętnie podejmuje się wysiłku intelektualnego
• dziecko często gubi przybory szkolne, a także inne rzeczy potrzebne do nauki
• dziecko szybko ulega rozproszeniu pod wpływem nawet najdrobniejszych bodźców
• dziecko często zapomina o codziennych obowiązkach, czy zadaniach.

Pamiętajcie ! Trening koncentracji uwagi powinien być poprzedzony diagnozą pedagogiczną !

 

 

Tyfloterapia/ terapia widzenia

Dla kogo ?
Dla dzieci i młodzieży z :

• niedowidzeniem
• chorobą zezową
• zaburzeniem konwergencji, akomodacji
• trudnościami szkolnymi :
-zaburzenia umiejętności pisania i/lub też czytania
• zaburzeniami pamięci wzrokowej i słuchowej, jak również koncentracją uwagi
• podejrzeniem dysleksji
• oczopląsem.

 


Na czym polega terapia ?
Nadrzędnym celem jest usprawnianie narządu wzroku, czyli rozwijanie umiejętności posługiwania się nim, oraz efektywniejsze wykorzystywanie wzroku w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym narządem wzroku.


Praca terapeutyczna skupiona jest na :
funkcjonalnej ocenie widzenia


• doborze odpowiednich pomocy optycznych, a także nieoptycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka


• stymulacji do patrzenia


• stymulacji widzenia


• rozwijaniu podstawowych zdolności wzrokowych


• wdrażaniu do samodzielności


• stymulacji polisensorycznej


• rozwijaniu dotyku


• usprawnianiu funkcji językowych


• kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni


• usprawnianiu motoryki dużej oraz małej


• wspieraniu funkcji poznawczych


• rozwijaniu podstawowych zdolności wzrokowych


• wzmacnianiu wiary dziecka we własne siły

• w przypadku dzieci, które mają poważne deficyty wzrokowe, oraz dzieci niewidomych-wypracowuje się mechanizmy zastępcze- kompensacyjne

• instruktażu oraz wsparciu rodziców i opiekunów dziecka.

Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu terapii widzenia/tyfloterapii :
• dziecko niedowidzi
• dziecko ma chorobę zezową
• dziecko przejawia zaburzenia konwergencji oraz akodomacji
• dziecko boryka się z trudnościami szkolnymi:
-ma trudności z czytaniem i/lub też pisaniem
• dziecko ma trudności z koncentracją uwagi
• u dziecka występuje zaburzona pamięć wzrokowa i słuchowa
• u dziecka występuje ryzyko dysleksji.

Pamiętajcie ! Tyfloterapia/terapia widzenia powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną i sensomotoryczną oceną widzenia !

 

Terapia ręki i zaburzeń grafomotorycznych :
Dla kogo ?
Jest odpowiednia terapią, przede wszystkim dla dzieci, mających obniżoną sprawność rąk, mają trudności
w nabywaniu nowych umiejętności takich jak :

• umiejętności motoryczne
• umiejętności manipulacyjne
• umiejętności grafomotoryczne
• umiejętności z zakresu samoobsługi i innych obszarów.


Na czym polega terapia ?
Polega na :

• usprawnianiu funkcji rąk
• poprawie umiejętności prawidłowego chwytu
• rozwija zdolność różnicowania bodźców dotykowych w obrębie dłoni
• rozwija precyzję ruchów- wydłuża dzięki temu czas koncentracji uwagi na czynnościach manualnych
• rozwija koordynacje obustronna rąk
• rozwija pracę rak w izolacji
• poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.


Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu Terapii Ręki i zaburzeń grafomotorycznych :
• dziecko ma trudności manualne :
-trudności w wiązaniu sznurówek, zapinaniu guzików, nawlekaniu koralików, układaniu drobnych przedmiotów.


• dziecko ma trudności grafomotorczyne:
-trudności w kreśleniu szlaczków, nie lubi wycinać, rysować, lepić, a jego rysunki dają wrażenie zrobionych niestarannie.


• dziecko ma obniżony poziom graficzny pisma :
- litery są zniekształcone, kanciaste, nieprecyzyjne, mają różną wielkość, wychodzą poza linie, połączenia liter mają różną wielkość, litery mają różne nachylenie, odstępy pomiędzy literami są zbyt małe lub zbyt duże, pismo jest mało czytelne, wolne tempo pisania- dziecko ma trudności

w nadążaniu za tempem innych dzieci.


• dziecko ma osłabione mechanizmy równoważne:
-trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniu na jednej nodze, trudności z koordynacją
ruchową.


• dziecko przejawia niewłaściwą postawę podczas prac stolikowych
• dziecko ma znacznie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończ górnych, barkowych :
-nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie i ściska je zbyt mocno/ zbyt lekko.


• dziecka ruchy, ich szybkość/ powolność jest niedostosowana do zadania, które ma wykonać

Pamiętajcie ! Terapia ręki i zaburzeń grafomotorycznych powinna być poprzedzona diagnozą i oceną funkcjonalną ręki !

Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami w rozwoju społeczno-emocjonalnym

Dla kogo ?

Terapia EEG Biofeedback

Dla kogo ?

Dla dzieci i młodzieży, którzy borykają się z trudnościami w koncentracji uwagi, z ADHD, spektrum autyzmu.


Na czym polega terapia ?

Jest bezpieczną i efektywną terapią, potwierdzoną przez wyniki badań w zakresie neurofizjologii. Jest to metoda bardzo doceniana przez rodziców dzieci ponieważ widoczne są zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka.

Praca terapeutyczna skupiona jest na :
• poprawieniu koncentracji uwagi


• poprawieniu pamięci


• łatwiejszym opanowaniu języków obcych


• kontroli stresu i niepożądanych emocji


• panowaniu nad lękami

• wzmacnianiu pozytywne samooceny


• znalezieniu motywacji do podejmowania wyzwań


• terapia EEG- Biofeedback jest efektywna w leczeniu ADD, ADHD czy spektrum autyzmu.


Objawy mogące świadczy o rozpoczęciu terapii EEG-Biofeedback:
• dziecko ma trudności w nauce
• dziecko ma trudności z koncentracją uwagi

• dziecko ma spektrum autyzmu

•dziecko ma ADD

• dziecko ma ADHD

• dziecko ma niską samoocenę
• dziecko boryka się stresem
• dziecko jest lękliwe/wycofane
• dziecko ma trudności z emocjami i z ich kontrolą
• dziecko ma trudności z nauką języków obcych.

Pamiętajcie ! Terapia EEG-Biofeedback powinna być poprzedzona diagnozą kwalifikującą do terapii EEG-Biofeedback!

Terapia behawioralna dziecka ze spektrum autyzmu
Terapia ma celu zamianę zachowania dziecka. Eliminuje niepożądane zachowania dziecka, a utrwala zachowania właściwe, społeczne i pożądane.

Dzięki działaniom terapeutycznym można wpływać na prawidłowy rozwój dziecka w sferze społecznej, rozwijaniu umiejętności samoobsługowych,

a także szkolnych. Podczas pracy stosuje się system wzmocnień, który daje możliwość ułatwiania i orientacji dziecka, w tym czego się od niego oczekuje, daje to również motywacje i chęci do pracy.

Dla kogo ?
Jest przeznaczona dla dzieci ze spektrum autyzmu.


Na czym polega terapia ?
Terapia opiera się o zastosowanie SAZ ( Stosowanej Analizy Zachowania), która oparta jest na :
• rozwijaniu i wzmacnianiu zachowań pożądanych:
-zachowania, które występują u dziecka z autyzmem dość rzadko, sporadycznie, lub nie występują w ogóle. A które to są uznawane są prawidłowe, pożądane u dziecka rozwijającego się w normie rozwojowej dla danego wieku, oraz uznawane za prawidłowe i pożądane w różniastych
okolicznościach np. prawidłowa mowa, okazywanie emocji, przebieranie butów w szatni, zabawa zabawkami.


niwelowanie zachowań niepożądanych :
-aby terapia przynosiła efekty, oraz była skuteczna, trzeba niwelować niepożądane zachowania. Związane jest to z opisem szczegółowym danych zachowań, zmierzeniu jego siły natężenia, zaplanowaniu i wprowadzeniu do codziennych zachowań koniecznych zmian, oraz związane jest
to z oceną efektywności działań, które się wprowadziło.


• generalizacja oraz utrzymanie efektów terapii:
- generalizacja jest wtedy, kiedy, dane zachowanie pojawia się w różniastych środowiskach, oraz przy obecności różniastych osób np. spokojne siedzenie w klasie, w domu, sali, kościele, przy obecności innych osób nauczycieli, rodziców. Wtedy jest mowa o generalizacji bodźca, ponieważ
jest on rozpowszechniony na pokrewne zachowania, to tzw. generalizacja reakcji, które utrzymują się w czasie- trwałość reakcji.

Pamiętajcie ! Terapia behawioralna powinna być poprzedzona diagnozą kwalifikującą do terapii behawioralnej !

Na czym polega terapia ?
W czasie trwania terapii AAC wykorzystuje następujące metody oraz techniki:

Makaton- to system gestów i symboli. Są wykorzystywane razem, a także osobno. Stosować go mogą
dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, oraz dzieci w okresie przed wystąpieniem mowy tzw. okresie przed werbalnym, oraz dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

PECS- to system fizycznej wymiany symboli pomiędzy terapeutą i rozmówcą. Stosowany jest w szczególności w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zasady PECS oparte są na zasadach językowych- najpierw komunikacja przez pojedyncze słowa/symbole, nauka ich łączenia i
tworzenie zdań.

GPS- system rozwoju przez zabawę. Założeniem jest, nauka dziecka przez związki emocjonalne z innymi
osobami, w tym również z terapeutą, oraz, że umiejętności społeczne są nabywane przez wszystkie dzieci
określonej kolejności. Dzięki GPS można określi elementy rozwoju dziecka, których jeszcze nie udało
mu się osiągnąć, a potem pracować nad nim, w oparciu o zabawę.

Pamiętajcie ! Terapia AAC powinna być poprzedzona konsultacją !

 

 

Muzykoterapia
Podczas zajęć muzykoterapeutycznych wykorzystywane są elementy muzyki, a także innego rodzaju sztuk, w tym tańca, pantomimy, rysunku, czy też literatury. Terapia ta ma na celu rozwój wrażliwości estetycznej oraz twórczą aktywność, która jest wzbogacona o
do tej pory nie znane zainteresowania, doznania, czy też wartości. Stymuluje również rozwój umysłowy, a także psychoruchowy, poprawia wydolność krążeniowo- oddechową, wzmacnia mięśnie, obniża lęk, redukuje zmęczenie, zachęca również do ruchu, oraz 
poprawia samoocenę u  dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami, ponadto kompensuje braki, które wynikają z powstałych deficytów oraz wpływają pozytywnie na skutki zaburzeń.


Dla kogo ?
Zajęcia z zakresu muzykoterapii, w szczególności są wskazane dla :
dzieci i młodzieży z afazją
• dzieci i młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
• dzieci i młodzieży z opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
• dzieci i młodzieży z porażeniem dziecięcym
• dzieci i młodzieży z chorobami/wadami genetycznymi
• dzieci i młodzieży z mutyzmem
• dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
.

Na czym polega terapia ?
• stymulacji percepcji wzrokowej, słuchowej, jak również motoryki, a także orientacji przestrzennej
• stymulacji rozwoju umysłowego oraz psychoruchowego
• rozwijaniu pamięci oraz spostrzegawczości
• nauki wyrażania siebie, swoich uczuć i emocji
• redukowaniu zahamowań w kontaktach i relacjach społecznych
• nauki rozładowywania negatywnych uczuć i emocjami
• u dzieci i młodzieży z różniastymi niepełnosprawnościami stwarza kompensacje braków, które powstały w wyniku skutków zaburzeń rozwojowych.

 

 

MEDIACJE RODZINNE I CYWILNE 

W naszej poradni oferujemy również mediacje rodzinne oraz cywilne ( mediacje sądowe i poza sądowe).

 

Mediacje prowadzi doradca prawny Jerzy Dworzyński-  prawnik, członek Stowarzyszenia Doradców Prawnych oraz mediator sądowy przy Sądach Okręgowych w :

•Katowicach

•Warszawie

•Gdańsku

•Lublinie

•Poznaniu 

Pamiętajcie !
Po każdy zajęciach następuje ich omówienie z Wami- rodzicami i opiekunami. Wymieniamy się wzajemnymi spostrzeżeniami, wskazówkami, oraz uwagami dotyczącymi dalszej pracy z Waszym dzieckiem.

 

A wszystko to, w miłej, przyjaznej i swobodniej atmosferze ! Też jesteście dla Nas ważni !

 

 

bottom of page