top of page
Diagnozy

                             Wykaz przeprowadzanych diagnoz

w naszej poradni

 

 

 

Diagnoza Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego
Jest to badanie, podczas którego sprawdzana jest prawidłowość przyjmowania wrażeń zmysłowych, tak aby podlegały skutecznej rejestracji, filtrowaniu, integrowaniu, oraz wytwarzały prawidłowe reakcje adaptacyjne w bazowych systemach Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Przebieg diagnozy :
Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami/opiekunami  – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.


• Ocena zachowania dziecka w czasie przeprowadzania diagnozy- nawiązywanie kontaktu werbalnego/ niewerbalnego oraz prawidłowości wykonywania zadań.


• Ocena umiejętności równoważnych, oraz balansu ciała.


• Ocena wykonywania ruchów, pod kątem ich płynności, sprawności i aktywności.


• Ocena znajomości i rozróżniania prawidłowego stron, kierunków, orientacji w schemacie ciała.


• Ocena poziomu napięcia mięśniowego.


• Ocena układu ruchu w obszarze głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.


• Ocena reakcji wysokościowych.


• Ocena zachowań i reakcji dotyczących zabawy na huśtawce.


• Ocena adekwatnego do wieku rozwojowego przetwarzania zmysłowego , oraz adekwatnej reakcji na bodźce.


• Ocena chodu, poruszania i przemieszczania się po wyznaczonej trasie, torze przeszkód.


• Ocena celności rzutów, chwytania piłki.

• Ocena skakania, stania na jednej nodze.


• Ocena funkcjonowania emocjonalnego.


Diagnoza wykonywana jest pomocą wystandaryzowanych do wieku autorskich narzędzi : Kwestionariusza Neuropercepcyjnego, Obserwacji Cech Neuropercepcyjnych, Prób Klinicznych Cech Neuropercepcyjnych

Diagnoza obejmuje 3 spotkania. Ostatnie spotkanie bez obecności dziecka, celem omówienia wyników diagnozy.


Pamiętajcie !
Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwojowego dziecka i osoby dorosłej.

Diagnoza Funkcjonalna testem  – PEP – R

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny Pep-r E. Schoplera) pozwala określić aktualny wiek rozwoju dziecka, a także jego tzw. sfery najbliższego rozwoju, które prognozują możliwość nauki, w przeciągu najbliższego czasu.

 

Test jest oparty na  rozwojowej koncepcji oceny, służącej do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R, przeznaczona jest dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Wykorzystywany jest również do diagnozowania dzieci do 12 roku życia - w przypadku podejrzenia, że niektóre funkcje rozwojowe 

są poniżej poziomu 7 roku życia.

Diagnoza testem PEP-R jest niezwykle przydatna  w układaniu planów terapii dla dzieci, u których podejrzewa się zaburzenia rozwojowe, a także dla dzieci, u których zdiagnozowano :

 • autyzm lub całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu

 • zespół Aspergera

 • zaburzeniami w rozwoju mowy

 • inne zaburzenia rozwoju, np. zespół Downa.

Przebieg diagnozy :

W skład testu wchodzą następujące skale :

•Skala Rozwoju - 131 zadań testowych.

Skala jest podzielona na 7 sfer, które są kluczowe w rozwoju dziecka. Wykonując ocenę i analizę tych sfer, istnieje możliwość ocenienia specyficznych właściwości rozwoju dziecka - np. dysharmonie. Te sfery to :

-Naśladowanie

-Percepcja ( postrzeganie, świadoma reakcja narządów zmysłu na bodźce zewnętrzne)

-Motoryka mała

-Motoryka duża

-Koordynacja wzrokowo-ruchowa

-Czynności poznawcze

-Komunikacja, mowa czynna.

•Skala Zachowań - 43 zadania testowe.

Skala ta, ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań, które są charakterystyczne np. dla spektrum autyzmu. Jest ona podzielna na 4 części:

-Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne

-Zabawa i zainteresowanie przedmiotami

-Reakcja na bodźce

-Mowa.

Wszystkie zadania są ocenianie w czasie wykonywania testu. System oceniania obejmuje trzy kategorie:

• Zaliczone
• Obiecujące

• Niezaliczone

Test przyjmuje formę zabawy, a także jest prowadzony w sposób elastyczny. Dzięki czemu można go dostosować do specyficznych potrzeb danego dziecka. Dla przykładu : czas na wykonanie danego zadania jest określony, jednak ilość prób jest dowolna- ułatwia to wykonanie danych czynności dzieciom mającym trudności zadaniowe. 

Ocena oparta jest na obserwacji i opinii diagnosty, który przeprowadza badanie( w oparciu o dostarczone procedury testowe).

Po przeprowadzeniu badania, wyniki są nanoszone na wykres Profilu, co pozwala zobrazować  charakter deficytów rozwoju, z uwzględnieniem szczególnych jego właściwości, takich jak  np. dysharmonia.

Zadania zaliczone jako „obiecujące”  są doliczane do podstawowego  wyniku, co daje możliwość przewidzenia  rozwój dziecka w najbliższym czasie, po wprowadzeniu określonych, zindywidualizowanych działań terapeutycznych.

 

Po przeprowadzonym badaniu, rodzic/ opiekun otrzymuje diagnozę funkcjonalną, w której składa wchodzą :

 • pisemne sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego PEP– R dziecka, wraz z zaleceniami

 • opis rozwoju dziecka, dokładnie określający funkcjonowanie poszczególnych jego sfer rozwojowych 

Diagnoza Psychologiczna

Badanie psychologiczne pozwoli na poznanie dziecka oraz jego możliwości rozwoju i zachowania. Ponadto wyjaśni specyfikę trudności w funkcjonowaniu szkolnym, w relacjach z rówieśnikami czy z członkami rodziny.

Przebieg diagnozy :

 • obserwacja zachowania

 • rozmowa kliniczna - prawidłowo zebrane informacje od pacjenta to podstawa rzetelnej diagnozy i właściwej terapii, jaką wydaje psycholog dziecięcy działają jak zespół badawczy i wspólnie poszukują nieoptymalnych sposobów myślenia, czucia i zachowania się oraz sposobów najskuteczniejszej i najlepszej dla klienta/pacjenta ich zmiany.

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

Diagnoza różnicowa w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) testem ARSR

Całościowe zaburzenia rozwoju zwykle diagnozowane są we wczesnym etapie życia dziecka (przed 5 rokiem życia). Ich głównymi objawami są nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych i wzorców komunikacji oraz ograniczenie repertuaru zachowań i zainteresowań. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD - 10 wyróżniamy:

 • F84.0 – Autyzm dziecięcy

 • F84.1 – Autyzm atypowy

 • F84.2 – Zespół Retta

 • F84.3 – Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

 • F84.4 – Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi

 • F84.5 – Zespół Aspergera

 • F84.8 – Inne całościowe zaburzenia rozwojowe

 • F84.9 – Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

Przebieg diagnozy :

 • wykluczeniu bądź potwierdzeniu występowania zaburzenia,

 • dokonaniu diagnozy różnicowej (określenie zaburzenia),

 • określeniu dalszej ścieżki pracy z dzieckiem.

 

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat

Ocena ta związana jest z dynamiką i indywidualnym przebiegiem  rozwoju dziecka.

 

Przebieg diagnozy :

 • wywiad dotyczący rozwoju dziecka

 • badanie dziecka

 • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów

 • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka. 

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

 

Diagnoza w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Kwestionariuszami Conners 3 

ADHD charakteryzuje się zaburzeniami koncentracji uwagi, niską zdolnością do wewnętrznej kontroli i hamowania. Najważniejsze objawy zespołu ADHD, to:

 • nasilone zaburzenia uwagi, czyli niemożność jej skoncentrowania

 • nadmierna impulsywność

 • nadmierna ruchliwość.

Przebieg diagnozy :

Badanie prowadzone za pomocą Kwestionariuszy Conners 3 jest istotnym aspektem diagnozy psychologicznej pod kątem wystąpienia ADHD, a także trudności, które mogą współwystępować, czyli zaburzeniami zachowania czy zaburzeniami opozycyjno- buntowniczymi.

 

Narzędzie badawcze składa się z następujących wersji :

 • wersja pełna i skrócona dla rodzica

 • wersja pełna i skrócona na nauczyciela

Powyższe wersje są adekwatne dla dzieci od 6 do 18 roku życia.

 

 • oraz samoopisu- dla dzieci od 8 do 18 roku życia.

Metoda badania oparta jest na najnowocześniejszych standardach i kryteriach diagnozy DSM-5,w którego skład wchodzą :

 • skale treściowe

 • skale objawowe

 • skale kontrolne

oraz pytania  dodatkowe, które to umożliwiają dokładny wgląd w sposób funkcjonowania dziecka we wszystkich, poniższych, mierzonych obszarach:

 • nieuwagi
 • nadaktywności/impulsywności
 • problemów z nauką
 • funkcji poznawczych
 • relacji z rodziną
 • relacji z rówieśnikami

Analiza wyników z kolei opiera się na :

 • normach wiekowych

 • normach dla obu płci oraz łączonych i w odniesieniu do wykorzystanej wersji kwestionariusza

Efektem diagnozy jest pogłębiony profil osoby badanej, a także określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD.

Dzięki swojej budowie Conners 3 jest przydatnym narzędziem  w badaniach przesiewowych, jak i również na etapie opracowywania programu terapii, oraz monitorowania jej postępów.

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

Badanie psychologiczne poziomu funkcjonowania intelektualnego przeprowadzona za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci

i Młodzieży

Celem badania jest określenie ilorazu inteligencji, a także zdolności. Znajomość mocnych i deficytowych obszarów funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego czy motywacyjnego dziecka jest niezbędna do prawidłowego wspierania go w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki temu możemy określić optymalne sposoby przyswajania wiedzy oraz jej odtwarzania, wyodrębnić te obszary, które wymagają więcej wparcia oraz te, na których w toku edukacji można się oprzeć.

Przebieg diagnozy :

 • wywiad dotyczący rozwoju dziecka

 • badanie dziecka

 • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów

 • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka. 

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

Diagnoza Psychologiczno- Pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia,

dyskalkulia) przeprowadzona za pomocą IDS-2 - Skali Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz diagnozy pedagogicznej

To zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Trudności w czytaniu i pisaniu mogą występować w formie :

 • Dysleksji, czyli specyficznych trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu,

 • Dysgrafii, czyli trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma,

 • Dysortografii, czyli specyficznych trudności z opanowaniem poprawnej pisowni.

Przebieg diagnozy :

 • badanie psychologiczne - pozwala ocenić poziom sprawności intelektualnej. Bada się poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych w tym: zdolność koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, funkcji językowych, sprawności ruchowej rąk. Na podstawie badania, szczegółowej analizy danych z wywiadu przeprowadzonego z rodzicem, obserwacji oraz rozmowy z dzieckiem, określa się jego mocne strony oraz funkcje, które rozwijają się nieprawidłowo.

 • badanie pedagogiczne- pozwala ocenić trudności w czytaniu i pisaniu. Analizuje się błędy i rodzaj trudności, ustala stopień znajomości zasad ortografii oraz ich praktycznego zastosowania.

W razie konieczności, prosimy rodziców o poszerzenie badań o konsultację u lekarza okulisty, laryngologa lub foniatry, aby wykluczyć wadę wzroku lub słuchu.

Na podstawie diagnozy trudności szkolnych dale się dziecku zalecenia do pracy oraz propozycje ćwiczeń, które pomogą w przezwyciężeniu trudności.

Badanie ryzyka dysleksji 

Badanie pozwala na wczesne wykrycie i pracę terapeutyczną w przypadku wystąpienia ryzyka dysleksji.

Na czym polega badanie ?

• Badanie dominacji stronnej (oko, ucho, ręka, noga)

• Badanie funkcji słuchowych (różnicowanie dźwięków, powtarzanie samogłosek, sylab, wyrazów)

• Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym i matematycznym

• Badanie użycia języka

• Badanie pamięci sekwencyjnej

• Badanie grafopercepcji

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

 

Diagnoza w kierunku depresji dzieci i młodzieży

Jeśli u swojego dziecka zauważysz niepokojące objawy, takie jak :

 • przygnębienie, smutek,

 • anhedonia – brak czerpania radości z dotychczasowych pasji; porzucenie ich lub ograniczenie aktywności,

 • nadmierne pobudzenie lub spowolnienie,

 • poczucie winy, braku nadziei i sensu życia, bezradności,

 • niskie poczucie własnej wartości,

 • częste myśli o śmierci, czy samobójstwie,

 • zauważalny spadek energii i nadmierne zmęczenie,

 • problemy z koncentracją i uwagą,

 • nadmierny apetyt lub jego brak,

 • zaburzony system snu – wczesne wybudzanie lub problemy z zaśnięciem.

Koniecznie zgłoś się do psychologa dziecięcego, który to potwierdzi bądź zaprzeczy wystąpieniu depresji.

Na czym polega badanie ?

 • wywiad dotyczący rozwoju dziecka

 • badanie dziecka

 • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów

 • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka. 

Psycholog dziecięcy w razie potrzeby zaleca również wizytę u psychiatry dziecięcego.

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

Diagnoza w kierunku mutyzmu wybiórczego

Gdy dziecko przestaje mówić w niektórych sytuacjach, np. w szkole lub przedszkolu, jednocześnie w domu komunikując się bez problemów, możemy podejrzewać mutyzm wybiórczy. Wcześnie postawiona diagnoza, daje większe szanse na leczenie, ponieważ mutyzm jest bardziej podatny na terapię w początkowej fazie. Pamiętajmy o tym, kiedy zaobserwujemy pierwsze niepokojące objawy, warto skonsultować je z psychologiem dziecięcym.

Przebieg diagnozy :

 • wywiad dotyczący rozwoju dziecka

 • badanie dziecka

 • opracowanie wyników badań, przygotowanie opinii - to czas pracy psychologa lub zespołu specjalistów

 • spotkanie z rodzicami podsumowujące przebieg diagnozy - przekazanie przygotowanej dokumentacji oraz rozmowa na temat zbadanych przez specjalistę mocnych i słabszych stron funkcjonowania dziecka. 

Psycholog dziecięcy w razie potrzeby zaleca również wizytę u psychiatry dziecięcego.

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

Diagnoza Funkcjonalna młodzieży i dorosłych testem AAPEP

Test AAPEP jest narzędziem służącym do wszechstronnej oceny poziomu funkcjonowania młodzieży i osób dorosłych. Pozwala on określić podstawowe potrzeby, które są związane z adaptacją do dorosłego życia, a także ustalić zainteresowania i mocne strony osoby badającej.

Diagnoza jest niezwykle przydatna dla osób ze spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami rozwojowymi.

Przebieg diagnozy :

W skład testu wchodzą następujące obszary funkcjonowania :

 • czynności zawodowe, czyli umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zawodowych zdań

 • kompetencje zawodowe, czyli zachowania w miejscu pracy

 • samodzielność, czyli samoobsługa kierowana własnym postępowaniem 

 • organizowanie czasu wolnego, czyli zdolność do wykorzystywania czasu wolnego związanego z własnymi zainteresowaniami

 • umiejętności porozumiewania się, czyli podstawowe umiejętności komunikowania się z otoczeniem

 • kompetencje społeczne, czyli nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi osobami

A także w badaniu stosuje się 3 skale oceny:

 • skala obserwacji bezpośredniej- skala wykonawcza

 • skala domowa

 • skala w miejscu pracy czy szkoły 

Po przeprowadzonym badaniu, rodzic/ opiekun otrzymuje diagnozę funkcjonalną, w której składa wchodzą :

 • pisemne sprawozdanie ze zindywidualizowanego badania profilu psychoedukacyjnego AAPEP badanego, wraz z zaleceniami

 • opis rozwoju badanego, dokładnie określający funkcjonowanie w  poszczególnych jego obszarach

Diagnoza Testem M-CHAT- R

Diagnoza jasno określa :

•niskie (którego wynik oznacza brak powodów do niepokoju. Jednak, w przypadku dziecka mającego mniej niż 24 miesiące, dobrze jest wykonać ponowną obserwację, gdy dziecko skończy drugi rok życia)

•średnie (którego wyniki oznacza przeprowadzenie dodatkowej obserwacji diagnostycznej) 

•wysokie (którego wynik oznacza przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki w kierunku spektrum autyzmu) 

ryzyko występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Nadrzędnym celem jest, możliwie jak najszybsze wykrycie objawów spektrum. Jest to swoisty wstęp, aby rozpocząć proces diagnostyczny pod kątem spektrum autyzmu, a także nadaje kierunek wczesnych oddziaływań dotyczących dzieci z wszelkiego typu trudnościami rozwojowymi.

Kwestionariusz przeznaczony jest dla dzieci od 16 miesiąca życia do 30 miesiąca życia.

Przebieg diagnozy:

W kwestionariuszu zawartych jest 20 pytań, która związane są z zrachowaniami dziecka, oraz z jego umiejętnościami. Na podstawie wyniku testu formułuje się wnioski, które dotyczą przeprowadzenia ewentualnej i dalszej diagnostyki. Ponadto w czasie spotkania w Poradni, przeprowadzana jest wstępna obserwacja dziecka. 

Diagnoza jest bezpłatna ! Można ją wykonać samemu korzystając z tego linku .

W przypadku wyniku średniego i wysokiego wskazana  jest konsultacja w Naszej Poradni !

Diagnoza pedagogiczna
Jej celem jest ocena umiejętności rozwojowych dziecka. W czasie przeprowadzonej diagnozy pedagog ocenia :


•Zachowanie dziecka.


•Nawiązywanie kontaktu wzrokowego, jak również werbalnego.


•Różnicowanie stron, orientacje w schemacie ciała.


•Umiejętność określania położenia przedmiotów.


•Chwyt pisarski i napięcie mięśniowe w dłoni, którą dziecko pisze.


•Znajomość podstawowych figur geometrycznych – koło, kwadrat, trójkąt, dodatkowo krzyżyk.


•Rysowanie wodzenie po śladzie palcem.


•Lateralizację, tzw. stronność.


•Motorykę dużą, w tym łapanie, rzucanie piłki, skakanie przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, „jaskółkę”, chodzenie po wyznaczonym torze.


•Motorykę małą, w tym sprawność i ruchliwość palców, w czasie wykonywania powierzonych zadań.


•Znajomość siebie, w tym znajomość danych osobowych.


•Wiedzę o otaczającym świecie, dostosowaną do wieku.


•Myślenie logiczne, przyczynowo – skutkowe, oraz abstrakcyjne.


•Umiejętności czytania, pisania, liczenia.


•Umiejętności narracyjne- wypowiadanie się.


•Umiejętności odpowiedniego rozumowania i wykonywania poleceń.


•Dostrzeganie różnic/ podobieństw elementów.


•Budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.


•Układanie obrazka z różnej ilości elementów.

 


Przebieg diagnozy:
Analiza dokumentacji medycznej i specjalistycznej dziecka, jeśli dziecko taką posiada oraz wytworów pracy dziecka np. rysunki, karty pracy, zeszyty ćwiczeń.


• Wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju dziecka, od momentu poczęcia do chwili obecnej.


• Badanie dziecka wykonane za pomocą wystandaryzowanych do wieku narzędzi min. Karty Oceny Diagnostycznej i Psychomotorycznej.


• Obserwacja dziecka w czasie trwania badania, dotyczy tego w jaki sposób dziecko wykonuje powierzone mu zadania, jak radzi sobie

z niepowodzeniami, jakie strategie przyjmuje w czasie wykonywania zadania.


• Pisemna opinia dotycząca wyników diagnozy, oraz wskazówkami i zaleceniami do dalszych działań edukacyjno- terapeutycznych.


Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

 

 

Lateralizacja
Jest to stronność, dotycząca preferencji posługiwania się wybranym okiem, ręką, nogą.

 

Na czym polega badanie ?
Badanie lateralizacji ma za zadanie określić, która ze stron jest stroną dominująca dziecka. Jak również odpowiedzieć na pytania dotyczące nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Jest to dość ważna kwestia, w przypadku, gdy dziecko ma 4 lata lub więcej i nadal posługuje się raz prawą,

raz lewą ręką.
Dziecko może bardziej odbierać bodźce wzrokowe prawym okiem, a pisać lewą ręką, a piłkę kopać prawą
nogę. W takiej sytuacji mówimy o lateralizacji skrzyżowanej, czy nieustalonej, która wymaga 
odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

 

 

Diagnoza Kartami KOZE

Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE


To kwestionariusz mający na celu oceną i opis nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka w wieku od 1 miesiąca do końca 15 roku życia.

Dzięki nim możliwa jest ocena i diagnoza następujących obszarów :
A. Sen.


B. Wydalanie.


C. Odżywianie.


D. Samodzielność.


E. Nawyki.


F. Aktywność ruchowa i napęd.


G. Poziom impulsywności, koncentracja i uwaga.


H. Emocje.


I. Zachowanie (wzorce behawioralne).


J. Relacje społeczne.

Diagnoza tyflopedagogiczna

Diagnoza dotyczy sensomotorycznego / funkcjonalnego posługiwania się wzrokiem przez dziecko.


Przebieg diagnozy :
• Wywiad z rodzicami/ opiekunami dziecka.


• Obserwacja dotycząca spontanicznego posługiwania się wzrokiem przez dziecko podczas zabawy.


• Ocena funkcji okoruchowych, parametrów funkcjonalnego widzenia, wykorzystywanie wzroku przez dziecko w czynnościach dnia codziennego.


• Badanie jest adekwatne dla niemowlaków/ dzieci/ młodzieży.

 

Pamiętajcie !

Diagnoza jest adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, w danej chwili.

 

 

Diagnoza zaburzeń motoryki małej 
Diagnoza zaburzeń motoryki małej ma na celu :

• Ocenę rozwoju motorycznego dziecka.


• Ocenę funkcjonalną motoryki małej.


• Opracowanie Planu Terapii Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej.

Przebieg diagnozy :
• Szczegółowy wywiad z rodzicami/ opiekunami dziecka na temat rozwoju ruchowego dziecka.


• Obserwacja : sposobu poruszania się dziecka, postawy ciała, napięcia mięśniowego, sposobu trzymania pisadła, podejmowania przez dziecko określonego typu zabaw, oraz ćwiczeń.


• Opracowanie Planu Terapii Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej.

Ponadto przeprowadzamy :

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z trudnościami w komunikacji werbalnej (podejrzenie mutyzmu wybiórczego).

Arkusz obserwacji dziecka z mutyzmem wybiórczym w domu.

Arkusz obserwacji dziecka z mutyzmem wybiórczym w placówce.

bottom of page