top of page
  • Zdjęcie autoraKinga Piotrowska

Sobota z PaniąPedagog


Dzisiejszy Sobotni Cykl poświęcę na "coś przydatnego". Jest to z pewnością odpowiedź na zapytania rodziców/ opiekunów i nauczycieli dzielących się w ostatnim czasie ze mną swoimi pytaniami i wątpliwościami!


Mamy początek roku więc, wiadomo, mamy pedagogicznie zakręcone papióry jakimi są orzeczenia o kształceniu specjalnym i opinie - najczęściej te psychologiczno- pedagogiczne. Zdarza się też, że "świeżakom" w temacie, czyli rodzicom/ opiekunom i nauczycielom mogą się mylić te dwa papióry, mogą nie wiedzieć

co i jak należy zorganizować !

Nie wszyscy wszystko wiedzieliśmy od razu- nawet ja :)!


Teorie dotyczącą orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego znajdziecie tu- https://www.panipedagog.com/post/cykl-poradyczne-papi%C3%B3ry-opinia-ppp


Teorie dotyczącą opinii psychologiczno- pedagogicznej znajdziecie tu- https://www.panipedagog.com/post/poradyczny-papi%C3%B3ry-orzeczenie-o-potrzebie-kszta%C5%82cenia-specjalnego


A praktykę różniącą od siebie te dwa papióry znajdziecie tu :


*Po pierwsze primo

Opinia to papiór, który zawiera stanowisko poradni pp wraz z uzasadnieniem dotyczącym zgłoszonego przez rodziców/opiekunów/ pełnoletniego Agenta problemu.

Jak już wspomniałam poradnia wydaje opinie dotyczące różniastych spraw, ale najczęściej są to opinie dotyczące :

-objęcia Agenta pomocą psychologiczno-pedagogiczną, np. Agenta zdolnego lub mającego trudności w uczeniu się, ale bez specyficznych trudności

-dostosowania wymagań do potrzeb indywidualnych Agenta

-specyficznych trudności w uczniu się, w tym ryzyko dysleksji

-objęcia Agenta zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.


*Po drugie primo

Orzeczenie, to papiór, który dotyczy Agenta i jest tak zwaną decyzją administracyjną pierwszej instancji. Wydaje ten papiór zespół orzekający poradni.

Rodzice/opiekunowie/pełnoletni Agent mają prawo brać udział w posiedzeniu zespołu. Mogą też zaprosić na spotkanie specjalistów pracujących z Agentem.

Wykonanie decyzji, która jest wydana i zapisana w orzeczeniu jest obligatoryjne ! dla placówki. Co znaczy, że placówka musi! realizować zalecania, które są zawarte w tym papiórze !


Do placówek, mam tu na myśli przedszkola i szkoły, trafiają najczęściej :

-orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje się dla Agentów

z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznymi i niedostosowanych społecznie ( są wydawane na etap edukacyjny)

-potrzebie objęcia Agenta indywidualnym nauczaniem (wydawane na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie dłużej jednak niż trwa rok szkolny).


*Po trzecie primo dzięki opinii :

Nauczyciele biorąc pod uwagę wskazania, które są zawarte w opinii :

-zapewniają Agentowi wskazane formy pomocy np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

-dostosowują wymagania ze swoich przedmiotów do możliwości i predyspozycji Agenta

-dostosowują warunki egzaminów i sprawdzianów, które kończą dany etap edukacyjny do Agenta, zgodnie rzecz jasna z CKE!


Uwaga ! Rzecz jasna wszystko związane jest z tym, co i jak jest napisane w opinii !

Bo może też tak być, że zaleceń dla placówki nie ma !


*Po czwarte primo dzięki orzeczeniu :

-Agent ma prawo do specjalnej organizacji kształcenia w placówce dostosowanej

do Jego niepełnosprawności

-obligatoryjnie są realizowane zalecenia z orzeczenia

-Agent ma zapewnione warunki do nauki, czyli specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, odpowiednie środki dydaktyczne

-Agent ma zapewnione zajęcia specjalistyczne, czyli takie jak np. rewalidacja, socjo, resocjalizacyjne

-Agent się integruje z pełnosprawnymi Agentami !


A na koniec, to o co mnie pytacie czyli ważność papiórów!


*OPINIE- (oprócz WWRD- do rozpoczęcia nauki w szkole) nie mają terminu przydatności do spożycia ! :) A to oznacza, że nie mają deadline, a to oznacza, że nie mają terminu ważności !

Warto jednak zasugerować rodzicom/opiekunom, żeby pod koniec etapu edukacyjnego wybrali się na tzw. rekontrolę do poradni !


*ORZECZENIA -dla odmiany mają termin przydatności do spożycia, czyli mają deadline, czyli :

*etap edukacji przedszkolnej

*I etap edukacyjny - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej

*II etap edukacyjny - zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia

w szkole podstawowej.


A w plikach Grupy Pedagogicznego Zawrotu Głowy na Facebooku znajdziecie Plan Działań step by step dla rodziców/opiekunów i nauczycieli ,który podpowie Wam jak działać mając ów papióry w ręce !


Źródełko :

Ustawa prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r(Dz.U. 2021 poz. 1082).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz. U. z 2020r. poz.1280)

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020r. poz. 1309)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2019r poz. 1646 )


1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


bottom of page